PRODUCT CENTER
产品中心

细菌内毒素凝胶法鲎试剂

时间:2018-11-26      来源:产品特点、保存条件及适用领域:

1. 简单、快速、特异性强

2. 目前该产品具有两种包装形式,一款为经济实用型的瓶装形式,一种为方便使用者操作的管装形式。均可形成牢固、易读的凝胶,配合美国ACC专用的缓冲液(如葡聚糖抑制缓冲液GB051或PH值调节缓冲液BR051或BC051),可极大提高对样本的抗干扰能力,适用于大多数样本

3. 瓶装凝胶法鲎试剂可在2-8℃温度下稳定保存24小时,-20℃可保存3个月,但只能复融一次。管装鲎试剂未开包装情况下,-20℃-8℃可保存至有效期满(一般为5年)

4. 适用领域:大多数化药及生物制品


产品目录号及规格

GS003.............................................................................................0.2mL/支(10支/排)10次     0.03EU/mL

GS006.............................................................................................0.2mL/支(10支/排10次     0.06EU/mL

GS125.............................................................................................0.2mL/支(10支/排10次     0.125EU/mL

GS250.............................................................................................0.2mL/支(10支/排)10次     0.25EU/mLG2003.............................................................................................2mL/瓶(5瓶/包装)20次     0.03EU/mL

G2006.............................................................................................2mL/5瓶/包装20次     0.06EU/mL

G2125.............................................................................................2mL/5瓶/包装20次     0.125EU/mL

G2250.............................................................................................2mL/5瓶/包装20次     0.25EU/mL


G5003.............................................................................................5mL/瓶(5瓶/包装)50次     0.03EU/mL

G5006.............................................................................................5mL/瓶(5瓶/包装)50次     0.06EU/mL

G5125.............................................................................................5mL/瓶(5瓶/包装)50次     0.125EU/mL

G5250.............................................................................................5mL/瓶(5瓶/包装)50次     0.25EU/mL

版权所有 @ Coastal-Times International Biomedical 京ICP备07025034号